Metformine (Werking)

Metformine is een oraal antidiabeticum dat gewoonlijk wordt gebruikt bij de behandeling en preventie van type 2-diabetes. Hoewel het een zeer effectief geneesmiddel is, neemt de hyperglykemie bij sommige mensen toe en moeten deze patiënten hun therapie aanpassen.

Metformine wordt alleen of in combinatie met andere geneesmiddelen, waaronder insuline, gebruikt voor de behandeling van type 2-diabetes (een aandoening waarbij het lichaam insuline niet normaal gebruikt en daardoor de hoeveelheid suiker in het bloed niet onder controle kan houden). Metformine behoort tot een klasse van orale hypoglykemische geneesmiddelen die biguaniden worden genoemd. Metformine helpt de hoeveelheid glucose (suiker) in uw bloed onder controle te houden. Het verlaagt de hoeveelheid glucose die uit voedsel wordt opgenomen en de hoeveelheid glucose die de lever aanmaakt. Metformine verhoogt ook de reactie van het lichaam op insuline, een natuurlijke stof die de hoeveelheid glucose in het bloed regelt. Metformine wordt niet gebruikt voor de behandeling van diabetes type 1 (een aandoening waarbij het lichaam geen insuline produceert en daardoor de hoeveelheid suiker in het bloed niet onder controle kan houden).

CONTRAINDICATIES

Hypersensitiviteit diabetische ketoacidose, diabetisch precoma; acute pathologie met risico op nierinsufficiëntie: dehydratie, ernstige infectie, shock; acute of chronische ziekte met risico op weefselhypoxie: hart- of ademhalingsinsufficiëntie, recent myocardinfarct, shock; acute alcoholintoxicatie, alcoholisme.

Metformine is gecontra-indiceerd bij patiënten met nier- of leverinsufficiëntie.

Gebruik metformine niet tijdens de zwangerschap (als de bloedglucose moet worden verlaagd, moet insuline worden gebruikt om de normale glucosespiegels te handhaven).

ACTIVITEITEN

Onmiddellijk onderbreken en ziekenhuisopname bij aspecifieke verschijnselen zoals spierkrampen, spijsverteringsstoornissen, buikpijn en ernstige asthenie.

De nierfunctie moet worden gecontroleerd voordat met de behandeling wordt begonnen, minimaal 1 keer per jaar als de nierfunctie normaal is en minimaal 2-4 keer per jaar als het creatinineniveau ≥ ULN (Upper Limit Normality) is en bij ouderen (bij oudere patiënten ook voorzichtigheid betrachten bij gelijktijdige behandeling met antihypertensiva, diuretica of NSAID's vanwege het risico op verslechtering van de nierfunctie).

De behandeling moet 48 uur voor een operatie met algehele, spinale of epidurale anesthesie worden gestaakt; de behandeling moet worden hervat na 48 uur of na hervatting van orale voeding, en alleen als de nierfunctie normaal is.

Schort de behandeling op vóór of ten tijde van radiologisch onderzoek met jodiumhoudend contrastmiddel (intravasculair) en hervat deze pas na 48 uur en alleen als de nierfunctie normaal is.

In geval van gebruik bij kinderen moeten de groei- en puberteitsparameters worden gecontroleerd, vooral bij kinderen tussen 10 en 12 jaar.

Tijdens de behandeling met metformine moet altijd een nauwgezette glycemische controle worden uitgevoerd en moeten de doses worden aangepast of de antidiabetische behandeling worden gewijzigd, afhankelijk van de resultaten van de klinische controle van de patiënt.

PHARMACOLOGISCHE INTERACTIES

De blootstelling aan metformine wordt verhoogd door gelijktijdige behandeling met: kationogene geneesmiddelen die door tubulaire secretie worden geëlimineerd (bv. cimetidine).

Glucocorticoïden (systemisch en lokaal) en sympathomimetica kunnen de bloedglucose verhogen (zorgvuldige controle is geboden, vooral in het begin, en pas zo nodig de dosis metformine aan tijdens de gelijktijdige behandeling en bij het staken van de behandeling met glucocorticoïden of sympathomimetica).

Bij gelijktijdige toediening van metformine en diuretica (vooral die van de Henle-lus) bestaat het risico van melkzuurvergiftiging.

De glucosespiegels kunnen meer dan normaal dalen als metformine samen met ACE-remmers (angiotensine-converterende enzymremmers) wordt ingenomen en de dosis moet worden aangepast.

BIJWERKINGEN

Dysgeusie, misselijkheid, braken, diarree, buikpijn, verlies van eetlust, hypoglykemie, extreme vermoeidheid, zwakte, malaise, braken, maagpijn, verminderde eetlust, diepe en snelle ademhaling, kortademigheid, duizeligheid, flauwvallen, abnormaal traag of snel hartritme, rood worden van de huid, spierpijn, koud aanvoelen.

BRANDNAMEN

  • Dianben®
  • Fortamet®
  • Glucophage®
  • Glumetza®
  • Riomet®

Geanalyseerde genen

C11orf65 MTHFR SLC22A1

Bibliografie

GoDARTS and UKPDS Diabetes Pharmacogenetics Study Group K, Wellcome Trust Case Control Consortium 2 C, Zhou K, Bellenguez C, Spencer CCA, Bennett AJ, et al. Common variants near ATM are associated with glycemic response to metformin in type 2 diabetes. Nat Genet , 2011; 43(2):117–20.

van Leeuwen N, Nijpels G, Becker ML, Deshmukh H, Zhou K, Stricker BHC, et al. A gene variant near ATM is significantly associated with metformin treatment response in type 2 diabetes: a replication and meta-analysis of five cohorts. Diabetologia, 2012; 55(7):1971–7.

Jablonski KA, McAteer JB, de Bakker PIW, Franks PW, Pollin TI, Hanson RL, et al. Common variants in 40 genes assessed for diabetes incidence and response to metformin and lifestyle intervention in the diabetes prevention program. Diabetes, 2010; 59(10):2672–81.

Florez JC. Pharmacogenetics in type 2 diabetes: precision medicine or discovery tool? Diabetologia, 2017; 60(5):800–7.

Jiménez-Ramírez FJ, Castro LM, Ortiz C, Concepción J, Renta JY, Morales-Borges RH, et al. Role of treatment-modifying MTHFR677C>T and 1298ª>C polymorphisms in metformin-treated Puerto Rican patients with type-2 diabetes mellitus and peripheral neuropathy. Drug Metab Pers Ther, 2017; 32(1):23–32.

Shu Y, Brown C, Castro R, Shi R, Lin E, Owen R, et al. Effect of Genetic Variation in the Organic Cation Transporter 1, OCT1, on Metformin Pharmacokinetics. Clin Pharmacol Ther, 2008;83(2):273–80.

Heb je nog steeds geen DNA test gehad?

Doe je genetische test en kom alles over jezelf te weten.

starter
Starter DNA-testen

Voorouders, eigenschappen en welzijn

Kopen
starter
Advanced DNA-testen

Gezondheid, Voorouders, Eigenschappen en Welzijn

Kopen
De DNA test die u zocht
Kopen