Voriconazol (Bijwerkingen)

Voriconazol is een schimmelwerend middel tegen onder meer Candida, Aspergillus en Scedosporium schimmels. De plasmaconcentratie van voriconazol varieert aanzienlijk tussen patiënten, en een deel van deze variabiliteit kan te wijten zijn aan de aanwezigheid van polymorfismen in genen die verband houden met het transport en de metabolisering van het geneesmiddel.

Voriconazool is een antischimmelmiddel tegen soorten van Candida, Aspergillus, Scedosporium of Fusarium.

Het werkingsmechanisme bestaat uit de remming van het schimmelenzym 14-alfa-sterol demethylase, een essentieel enzym in de biosynthese van ergosterol, een essentiële verbinding voor schimmels.

CONTRAINDICATIES

Hypersensitiviteit.

Voriconazol is gecontra-indiceerd in combinatie met: terfenadine, astemizol, cisapride, pimozide en kinidine vanwege het risico op verlenging van het QTc-interval. Voriconazol is gecontra-indiceerd in combinatie met rifampicine, carbamazepine en fenobarbital, hoge doses ritonavir (≥ 400 mg 2 keer/dag), hoge doses efavirenz (≥ 400 mg/dag), ergotalkaloïden vanwege het risico op ergotisme, sirolimus en hypericum.

ACTIVITEITEN

Eerdere overgevoeligheid voor azoolverbindingen.

Voorzichtigheid is geboden bij het voorschrijven van voriconazol aan patiënten met verworven of aangeboren verlenging van het cardiale QT-interval, cardiomyopathie (in het bijzonder met geassocieerd hartfalen), sinusbradycardie, symptomatische aritmie, voorzorgsmaatregelen bij gelijktijdigheid met QT-verlenging. Het wordt aanbevolen om voor en tijdens de behandeling elektrolytveranderingen (hypokaliëmie, hypomagnesiëmie en hypocalciëmie) te controleren en te corrigeren.

Tijdens de behandeling met voriconazol wordt aanbevolen de leverfunctie te controleren aan het begin en ten minste eenmaal per week tijdens de eerste maand van de behandeling en in geval van wijziging van de leverfunctietests tijdens de gehele duur van de behandeling. Als de behandeling wordt verlengd, moeten de leverfunctietests eenmaal per maand worden uitgevoerd en moet worden overwogen de behandeling te staken als er tekenen van leverziekte zijn.

Bij patiënten met een ernstige leverfunctiestoornis moeten de risico's en de voordelen worden beoordeeld alvorens voriconazol voor te schrijven.

Vermijd blootstelling aan zonlicht, voriconazol is in verband gebracht met fototoxiciteit, pseudoporfyrie en bij langdurige behandelingen is squameus celcarcinoom van de huid gerapporteerd, met een verhoogd risico bij kinderen.

In geval van gelijktijdige behandeling met andere geneesmiddelen wordt een afweging van de risico's en de voordelen aanbevolen alvorens voriconazol voor te schrijven:

Ritonavir, fenytoïne, rifabutine, methadon, kortwerkende opioïden (alfentanil, fentanyl, sulfentanil) of langwerkende opioïden (oxycodon, hydrocodon), CYP3A4-substraten. Intensieve en frequente bijwerkingen geassocieerd met opiaten moeten worden gemonitord en aanpassing van de dosering moet worden overwogen. Men dient de bijwerkingen van voriconazol te controleren indien sequentieel gebruikt na fluconazol. Bij gelijktijdige behandeling met efavirenz moet de onderhoudsdosis voriconazol worden verhoogd tot 400 mg/12 u en moet de dosis efavirenz worden verlaagd tot 300 mg/24 u. Behandeling met voriconazol brengt het risico met zich mee dat de everolimusspiegels worden verhoogd, zodat gelijktijdige inname niet wordt aanbevolen.

Bij kinderen jonger dan 2 jaar zijn er onvoldoende gegevens over de werkzaamheid en veiligheid van intraveneuze behandelingen.

BIJWERKINGEN

Gastro-enteritis, sinusitis, gingivitis.

Squameus celcarcinoom, agranulocytose, pancytopenie, trombocytopenie, anemie, hypersensitiviteit, perifeer oedeem, hypoglykemie, hypokaliëmie, hyponatriëmie, depressie, hallucinaties, angst, slapeloosheid, agitatie, verwarde toestand, hoofdpijn, stuiptrekkingen, tremoren, paresthesie, hypertonie, slaperigheid, syncope, duizeligheid en visuele stoornissen (wazig zien, chromatopsie, fotofobie).

Retinale bloeding, supraventriculaire aritmie, tachycardie, bradycardie, hypotensie, flebitis, ademnood, acuut respiratoir distress-syndroom, longoedeem, buikpijn, misselijkheid, braken, diarree, dyspepsie, constipatie, cheilitis. Verhoogde leverfunctietesten, geelzucht, cholestatische geelzucht, hepatitis. Eruptie/uitslag, exfoliatieve dermatitis, maculopapuleuze huiduitslag, pruritus, alopecia, erytheem, rugpijn, acuut nierfalen, hematurie, pyrexie, pijn op de borst, gezichtsoedeem, asthenie, griepachtig ziektebeeld, koude rillingen en verhoging van de creatininespiegel.

PHARMACOLOGISCHE INTERACTIES

Monitor de concentratie van ciclosporine (aanbevolen wordt de dosis met de helft te verminderen) en tacrolimus (aanbevolen wordt de dosis tot een derde te verminderen).

Overweeg een dosisaanpassing van: statines gemetaboliseerd door CYP3A4, benzodiazepinen, omeprazol (aanbevolen wordt de dosis met de helft te verminderen).

Nausea en menstruatiestoornissen bij gelijktijdigheid met orale anticonceptiva.

Controle op toxiciteit en/of verlies van werkzaamheid met non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors (antiretrovirale middelen)

Voriconazol verhoogt de Cmin. en AUC (""Area Under the Curve"") van NSAID's, controleer bijwerkingen en toxiciteit.

Voriconazol is onverenigbaar met gelijktijdige toediening van bloedproducten en perfusie van geconcentreerde elektrolytoplossingen, gelijktijdige perfusie in dezelfde canule met andere intraveneuze geneesmiddelen.

BRANDNAAM

  • Vfend ®

Geanalyseerde genen

ABCB1 ABCC2 SLCO1B3

Bibliografie

Heb je nog steeds geen DNA test gehad?

Doe je genetische test en kom alles over jezelf te weten.

starter
Starter DNA-testen

Voorouders, eigenschappen en welzijn

Kopen
starter
Advanced DNA-testen

Gezondheid, Voorouders, Eigenschappen en Welzijn

Kopen
De DNA test die u zocht
Kopen